Info akcionářům

Představenstvo společnosti

Galerie Moritz, a.s.

se sídlem Masarykovo náměstí 3090/15, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,

IČ 612 46 174

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10471

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

která se bude konat dne 27.6.2019, v 10:00 hod, v zasedací místnosti advokátní kanceláře JUDr. Petra Adamíka, advokáta, se sídlem Praha 9, Pod Pekárnami 245/10, PSČ 190 00

 

Pořad jednání řádné valné hromady:

1. Zahájení, zkoumání usnášení schopnosti řádné valné hromady

2. Volba pracovních orgánů řádné valné hromady

Návrh usnesení: Volí se  tyto orgány řádné valné hromady: předseda řádné valné hromady - JUDr. Petr Adamík, advokát, zapisovatel  řádné valné hromady – Radka Adamíková, skrutátor řádné valné hromady – JUDr. Petr Adamík,  ověřovatelé řádné valné hromady- Ing. Radovan Pilich, Ing. Taťána Sýkorová.

Odůvodnění návrhu: Návrh na volbu orgánů řádné valné hromady je překládán v souladu s požadavkem ust. § 422 odst.1 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích.

3. Schválení Výroční zprávy společnosti za rok 2018, Návrh představenstva na rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018

Návrh usnesení: Schvaluje se Výroční zpráva společnosti za rok 2018, nazvaná „VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018 Galerie Moritz, a.s.“, obsahující Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2018 a Zprávu  představenstva o řádné účetní závěrce za rok 2018.

Odůvodnění návrhu:  Návrh schválení Výroční zprávy za rok 2018 je v souladu se zákonem a stanovami společnosti

4. Schválení Zprávy dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2018, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2018, o přezkoumání výroční zprávy za rok 2018, o přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2018 dle ust. § 82 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích a vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018,

Návrh usnesení: Schvaluje se Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2018, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2018, o přezkoumání zprávy o vztazích dle ust. § 82 a násl. zák. č. 90/2012 Sb.  za rok 2018 a vyjádření dozorčí rady k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2018.

Odůvodnění návrhu:  Návrh schválení Zprávy dozorčí rady je v souladu se zákonem a stanovami společnosti

5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2018 a schválení rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018 jakož i schválení vypořádání nerozděleného zisku z minulých let

Návrh usnesení: Schvaluje se řádná účetní závěrka za rok 2018. Schvaluje se rozhodnutí rozdělení zisku ve výši ve výši 6.835.999,54 Kč za rok 2018 takto:

- výplata dividendy ze zisku za rok 2018 ve výši 6.835.999,54

a dále se  schvaluje  výplata dividend z nerozděleného zisku z minulých let a to ve výši 3.164.000,46 Kč, tedy celkem výplata dividend spolu s částí výplaty dividend ze zisku za rok 2018 činí částku ve výši 10.000.000,- Kč.

- o samotné výplatě dividend ve shora uvedené výši rozhodne představenstvo společnosti

Odůvodnění návrhu:  Návrh na schválení řádné účetní závěrky za rok 2018 jakož i návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2018 a návrh na vypořádání nerozděleného zisku z minulých let je  v souladu se zákonem a stanovami společnosti

6. Schválení rozhodnutí o určení auditora ve smyslu ust. § 17 zákona o auditorech (zák.č. 93/2009 Sb. v platném znění).

Návrh usnesení: Schvaluje se  v souladu se zákonem č.93/2009 Sb., v platném znění:

- v případě zákonem stanovené povinnosti společnosti Galerie  Moritz, a.s. mít účetní závěrku ověřenou auditorem,  bude ověření takové účetní závěrky provedeno společností Kreston A&CE Audit, s. r .o., se sídlem Moravské náměstí 1007/14, Veveří, 602 00 Brno, auditorské oprávnění č. 007, zapsané v seznamu vedeném Komorou auditorů ČR,

- v případě zákonem stanovené povinnosti společnosti Galerie  Moritz,, a.s.  mít ověření Výroční zprávy společnosti a prověření Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami společnosti Galerie  Moritz, a.s. bude ověření provedeno společností Kreston A&CE Audit, s. r .o., se sídlem Moravské náměstí 1007/14, Veveří, 602 00 Brno, auditorské oprávnění č. 007, zapsané v seznamu vedeném Komorou auditorů ČR,

- valná hromada pověřuje představenstvo společnosti uzavřením příslušné smlouvy na dobu neurčitou se shora uvedeným auditorem.

Odůvodnění návrhu:  Návrh na určení auditora  je  v souladu se zákonem a stanovami společnosti

7. Závěr řádné valné hromady

Usnesení se nenavrhuje.

Presence akcionářů bude probíhat v místě jejího konání téhož dne od 9:30 hod. Právo účastnit se valné hromady mají osoby, které předloží u presence listinné akcie na jméno emitované společností Galerie Moritz, a.s.

Přílohy:

- Výroční zpráva společnosti za rok 2018

- Návrh představenstva na rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018

- Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2018, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2018, o přezkoumání výroční zprávy za rok 2018, o přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2018 dle ust. § 82 zák.č.90/2012 Sb., v platném znění a vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018,

- řádná účetní závěrka za rok 2018

Dokument ke stažení ZDE.

Galerie Moritz, a. s. 

představenstvo společnosti